Tin Học - Công Nghệ Thông Tin

Trở về

_______________________

Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CCTH – Chứng chỉ Tin học
Lê Thị Thu - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) CNTT_CB – Công nghệ thông tin cơ bản
Đinh Việt Hùng - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) HQTCSDL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Nguyễn Vũ Duy - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) HQTCSDL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Lê Thị Thu - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) THVP – Tin Học Văn Phòng
Trần Xuân Vinh - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TDH4 – Tin học đại cương
Đinh Việt Hùng - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) THDC – Tin học đại cương
Nguyễn Vũ Duy - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) THDC – Tin học đại cương
Lê Thị Thu - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) DATKNT – Đồ án thiết kế nội thất nhà ở công cộng
Trần Lâm Trà - Tiếng Việt

Trở về


Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2