Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

HQTCSDL
Nguyễn Vũ Duy

Headline Giới thiệu tổng quan

* Phân bổ thời gian loại giờ tín chỉ
- Lý thuyết: 30 tiết
- Thực hành: 15 tiết

I. Tóm tắt nội dung môn học

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là môn học thuộc các môn cơ sở ngành dành cho sinh viên bậc Đại học nghành Quản lý đất đai.
Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cung cấp cho sinh viên biết các sử dụng một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và vận dụng phần mềm để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.

II. Mục tiêu môn học

1. Mục tiêu về kiến thức: Sau khi học xong môn học này, sinh viên cần phải:

- Nắm vững được những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Nắm vững lý thuyết phân tích thiết kế một cơ sở dữ liệu.

2. Mục tiêu về kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể:

- Thực hành các thao tác cơ bản trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Sử dụng thành thạo phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access để tạo lập cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác cập nhật trên cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng tốt ngôn ngữ truy vấn SQL để tìm kiếm thông tin trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Bước đầu vận dụng các kỹ năng máy tính trong công việc chuyên môn.

III. Tiêu chuẩn đánh giá môn học

* Điểm quá trình: 40%, bao gồm các điểm thành phần như sau:
    - Chuyên cần (Tham gia học tập trên lớp đầy đủ) trọng số 10%
    - Kiểm tra bài tập thực hành: 10%
    - Kiểm tra giữa học phần: 20%

* Điểm thi kết thúc học phần: 60%
    - Hình thức thi: Trắc nghiệm.
    - Sinh viên làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm.


Quản lý môn học HQTCSDL : Nguyễn Vũ Duy
Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2