Tin Học Văn Phòng

THVP
Trần Xuân Vinh

Headline Giới thiệu tổng quan

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:
1) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản
2) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
3) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
4) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản
5) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản  
6) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:
1) Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao
2) Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao
3) Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao
4) Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
5) Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều  
6) Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh
7) Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử
8) Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin
9) Mô đun kỹ năng15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án


Quản lý môn học THVP : Trần Xuân Vinh
Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2