Tin học đại cương

THDC
Lê Thị Thu

Headline Giới thiệu tổng quan

Tin học Đại cương là môn học thuộc giai đoạn đào tạo đại cương trình độ Đại học dành cho sinh viên khối nghành Khoa học Nông - Lâm nghiệp, Sinh học, Môi trường, Kinh tế.

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ bản về Tin học như: thông tin và quy trình xử lý thông tin; cấu trúc phần cứng, phân loại phần mềm của máy tính.

Ngoài ra, môn học này cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành một số phần mềm phổ biến trên máy tính (Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010); sử dụng thành thạo các dịch vụ phổ biến, khai thác thông tin trên Internet.


Quản lý môn học THDC : Lê Thị Thu
Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2