Tin học đại cương

THDC
Nguyễn Vũ Duy

Headline Giới thiệu tổng quan

* Số tín chỉ: 2

I. Tóm tắt nội dung môn học

     Tin học Đại cương là môn học thuộc giai đoạn đào tạo đại cương dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng khối nghành Khoa học Nông - Lâm nghiệp, Sinh học, Môi trường, Kinh tế…
Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ bản về Tin học như: thông tin và quy trình xử lý thông tin; cấu trúc phần cứng, phân loại phần mềm của máy tính.
Ngoài ra, môn học này cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành một số phần mềm phổ biến trên máy tính; sử dụng thành thạo các dịch vụ phổ biến, khai thác thông tin trên Internet.

II. Mục tiêu môn học

1. Mục tiêu về kiến thức:

Sau khi học xong môn học này, sinh viên cần phải:
- Biết được những khái niệm cơ bản về thông tin và quy trình xử lý thông tin cơ bản.
- Biết khái niệm cơ bản và cấu trúc phần cứng, khái niệm và phân loại phần mềm của máy tính.
- Biết được những kiến thức tổng quát về mạng máy tính, Internet.

2. Mục tiêu về kỹ năng:

- Thực hành thành thạo phần mềm hệ điều hành, phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm bảng tính điện tử để sử dụng máy tính một cách có hiệu quả, phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu công việc chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo các dịch vụ phổ biến trên Internet, khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập của sinh viên.

3. Mục tiêu về thái độ:

Nhận ra tác dụng, lợi ích của máy tính để có hành vi tích cực trong việc khai thác sử dụng phục vụ cho mục đích học tập của sinh viên.

III. Tiêu chuẩn đánh giá môn học

* Điểm quá trình: 40%, bao gồm các điểm thành phần như sau:
    - Chuyên cần (Tham gia học tập trên lớp đầy đủ) trọng số 10%
    - Kiểm tra bài tập thực hành: 10%
    - Kiểm tra giữa học phần: 20%

* Điểm thi kết thúc học phần: 60%


Quản lý môn học THDC : Nguyễn Vũ Duy
Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2