Nông nghiệp - Lâm Nghiệp

Trở về

_______________________

Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) BDO – Bản đồ học
Mai Thị Huyền - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) BDDC – Bản đồ Địa chính
Đặng Thị Lan Anh - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) BC – Bệnh cây
Trần Thị Hương - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CPPXLSL – Các phương pháp xử lý số liệu trong đo đạc
Đặng Thị Lan Anh - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CPPXLSL – các phương pháp xử lý số liệu trong đo đạc
Thái Văn Thành - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CBNK – CHẨN ĐOÁN VÀ BỆNH NỘI KHOA
Nguyễn Thị Chuyên - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DLTY – Dược lý thú y
Nguyễn Thị Chuyên - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) GCR – GIỐNG CÂY RỪNG
Nguyễn Thị Hiếu - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) GIONGCAYRUNG – GIONG.CAYRUNG
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) HTNN – Hệ thông nông nghiệp
Đinh Quang Tuyến - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) LIS – HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT
Nguyễn Thanh Hùng - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) LIS – Hệ thống thông tin đất đai
Phan Thị Hiền - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) GIS – Hệ thống thông tin địa lý
Nguyễn Thị Hải - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) 123 – kế toán tài chính
Phan Nhật Toàn - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) KTLS – Khai thac lam san
Nguyễn Hạnh Tâm - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) KTVMW – Kinh tế vĩ mô
Phạm Ngọc Văn - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) KST – KÝ SINH TRÙNG
Nguyễn Thị Chuyên - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) 12345 – Kỹ thuật lâm sinh
Phan Nhật Toàn - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) KTLS – Kỹ thuật lâm sinh
Vũ Thị Lan - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KTLAMSINH – KY THUAT LAM SINH DAI HOC
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KTBS – Kỹ thuật xây dựng bản đồ số
Phan Văn Tuấn - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) LNXH_K4_LT – Lâm nghiệp xã hội
Nguyễn Hạnh Tâm - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) LNXHKL – LNXH và Khuyến Lâm
Nguyễn Hạnh Tâm - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) NLKH – Nông lâm kết hợp
Đinh Quang Tuyến - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) NLKH1 – Nông Lâm kết hợp 1
Phạm Thị Nguyệt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) NNDC – Nông nghiệp đại cương
Đào Thị Thuỳ Dương - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) NNDCQLDD – Nông nghiệp đại cương
Phạm Thị Nguyệt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QDLN – Quan ly du an LN
Nguyễn Hạnh Tâm - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLHC – Quản lý hành chính về đất đai
Trần Thị Kim Chuyên - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLHCVDD – Quản lý hành chính về đất đai
Phan Trọng Thế - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) QLNNVNNNT – Quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn
Đinh Quang Tuyến - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QTKD1 – Quản trị kinh doanh 1
Lê Khánh Duệ - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QHSDD – quy hoạch sử dụng đất
Nguyễn Xuân Hùng - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QHTTPTKTXH – Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Nguyễn Xuân Hùng - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) QHVLT – Quy hoạch vùng lãnh thổ
Đinh Quang Tuyến - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) QHDTKDCNT – Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn
Phan Trọng Thế - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QHTKDCNT – Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn
Phan Trọng Thế - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) SLR – Sản lượng rừng
Nguyễn Văn Việt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) SLTV – Sinh ly thuc vat
Nguyễn Thị Hiếu - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) STH – Sinh thái học
Lê Văn Cường - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) STMT – Sinh thái môi trường
Lê Văn Cường - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) KYTHLAMSINH – sinh thai rung
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) SINHTHAIRUNG – Sinh thái rừng
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) STR – Sinh thái rừng
Lê Văn Cường - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) STCANHQUAN – STHAICANHQUAN
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) NCKH – Tài liệu nghiên cứu khoa học
Lê Văn Cường - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TN01 – Thổ nhưỡng 1
Trương Bùi Nguyệt Hảo - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) TN02 – Thổ nhưỡng 2
Trương Bùi Nguyệt Hảo - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) TKLN – Thống Kê Trong Lâm Nghiệp
Nguyễn Văn Việt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) HIENTHOI – THU MUC HIEN THOI
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TTTN – THUC TAP TOT NGHIEP
Nguyễn Thị Chuyên - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) THUDTQLDD – Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai
Phan Văn Tuấn - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TOTNGHIEP – TOTNGHIEP.K58
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) NTD – Trắc Địa
Trần Văn Nam - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TD123 – Trắc địa
Nguyễn Thanh Hùng - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) TRD – trắc địa
Phạm Nguyễn Dao Chi - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) TDA – Trắc Địa Ảnh Viễn Thám
Trần Văn Nam - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TDAVT – TRẮC ĐỊA ẢNH VIỄN THÁM
Nguyễn Thanh Hùng - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CONCUONG – Trắc địa đại cương
Thái Văn Thành - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CONCUONG – Trắc địa địa chính
Thái Văn Thành - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TRCD – Trồng rừng chuyên đề
Bùi Thị Thu Trang - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) UDCNSH – UD CNSH
Trương Bùi Nguyệt Hảo - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) UDVT – Ứng dụng viễn thám trong QLĐĐ
Phan Thị Hiền - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLDD – Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất dai
Đỗ Thị Hồng - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) VSBTN – Vi sinh và bệnh truyền nhiễm
Nguyễn Thị Chuyên - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) DGNT – Đánh giá nông thôn
Đinh Quang Tuyến - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DGIADATDAI – Đánh giá đất đai
Nguyễn Tuấn Bình - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DGDD – Đánh giá đất đai LE
Nguyễn Thị Hải - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) DTR – Điều tra rừng
Nguyễn Văn Việt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DVR1 – ĐỘNG VẬT RỪNG 1
Lê Văn Long - Tiếng Việt

Trở về


Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2