ĐỘNG VẬT RỪNG 1

DVR1
Lê Văn Long

Headline Giới thiệu tổng quan

1. Tên môn học:

- Tên tiếng Việt: Động vật hoang dã I (Hệ Đại học)

- Tên tiếng Anh: Wildlife I

2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 40 tiết

+ Thực hành 5 tiết (TC), 10 tiết (TT)

TT chương

Tên chương

Tổng số giờ

Lý thuyết

Thảo luận/BT

Thực hành/ thí nghiệm

 

Bài mở đầu

1

1

 

 

1

Lớp ếch nhái và ếch nhái rừng Việt Nam

4

4

 

1

2

Lớp bò sát và bò sát rừng Việt Nam

6

6

 

3

Lớp chim và chim rừng Việt Nam

12

10

2

2

4

Lớp thú và thú rừng Việt Nam

13

11

2

2

5

Quản lý động vật rừng

4

2

2

 

 

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về động vật rừngbao gồm hệ thống phân loại, cách nhận biết, một số đặc điểm sinh học và sinh thái, tình trạng, giá trị và phân bố của một số loài động vật rừng Việt Nam phổ biến, loài nguy cấp, quý, hiếm.Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu và bảo tồn động vật và tài nguyên động vật rừng Việt Nam. 


Quản lý môn học DVR1 : Lê Văn Long
Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2